مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

دارای پایه 1 حقوقی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (موضوع تبصره 4 ماده 11 آئین نامه اجرایی)

نویسندگان
  1. چارت سازمانی
عنوان: چارت سازمانی
حجم: 296 کیلوبایت
  1. گواهی ثبت جهانی
  2. خط مشی شرکت
  3. گواهینامه ایزو
  4. افزودن تصویر از طریق آدرسگواهینامه انجمن بتن ایران

  5. گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره