مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

دارای پایه 1 حقوقی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (موضوع تبصره 4 ماده 11 آئین نامه اجرایی)

نویسندگان

۱ مطلب با موضوع «پیش نویس خدمات مطالعات امکان سنجی» ثبت شده است

۰۹
بهمن


یش نویس شرح خدمات مطالعات امکان سنجی پروژه های حمل و نقل ریلی شهری
عنوان انگلیسی
ضمائم آموزش
عنوان انگلیس فایل   عنوان فارسی فایل تاریخ فایل
  دانلود پیش نویس شرح خدمات مطالعات امکان سنجی پروژه های حمل و نقل ریلی شهری 1395/11/09


  • بالست ابنیه