مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

دارای پایه 1 حقوقی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (موضوع تبصره 4 ماده 11 آئین نامه اجرایی)

نویسندگان

۱ مطلب با موضوع «پروژه 108 واحدی تعاونی مسکن مهر هنرمندان و خبرنگاران» ثبت شده است

۲۳
تیر
شرح تفصیلى پروژه:
با توجه به نیاز ایجاد مسکن های تعاونی در کشور و همچنین نیاز ایجاد پروژه 108 واحدی تعاونی مسکن مهر هنرمندان و خبرنگاران نسبت به انجام این پروژه اقدام لازم صورت گرفت:
اقدامات صورت گرفته:
1) نظارت عالیه و کارگاهى
2) نفرات دستگاه نظارت : سر ناظر و ناظر مقیم ابنیه
3) ارائه برنامه زمانبندى جهت پیشبرد پروژه
4) نظارت کامل بر کلیه عملیات ساختمانى و تاسیساتى پروژه
5) برگزارى جلسات با پیمانکار و کارفرما
6) ارائه دستور کارهاى لازم در جریان پیشبرد پروژه
7) تهیه و اصلاح نقشه هاى معمارى و سازه پروژه
8) ارائه گزارش کامل ماهیانه به کارفرما جهت پیشبرد بهتر پروژه
9) ارائه پیشنهادات و راه کارهاى مناسب جهت پیشبرد پروژه
  • بالست ابنیه