مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

دارای پایه 1 حقوقی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (موضوع تبصره 4 ماده 11 آئین نامه اجرایی)

نویسندگان

۱ مطلب با موضوع «پروژه تقاطع غیر همسطح میدان شهداى کرمانشاه» ثبت شده است

۲۲
تیر

شرح تفصیلى پروژه:
با توجه به وجود مزار شهدا در میدان شهداى کرمانشاه و موقعیت قرارگیرى این میدان در
این شهر، تصمیم به طراحى تقاطع غیر هم سطح گرفته شد.
اقدامات صورت گرفته:
1) مطالعات میدانى و برآورد هاى ترافیکى خیابان هاى اطراف
2) نقشه بردارى از محل پروژه
3) ارائه چهار واریانت به کارفرما
4) تهیه مقاطع طولى و عرضى و طراحى فاز ( 1) سازه
5) ارائه گزارش کامل به کارفرما

  • بالست ابنیه