مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

دارای پایه 1 حقوقی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (موضوع تبصره 4 ماده 11 آئین نامه اجرایی)

نویسندگان

۱ مطلب با موضوع «پروژه بزرگراه امام على (ع)» ثبت شده است

۲۲
تیر

مو ضوع پروژه : مطالعات و طراحى بزرگراه امام على (ع) از تقاطع دولت آباد تا شهر رى
شرح تفصیلى پروژه:
مطالعات فاز یک بزرگراه امام على( ع) از دولت آباد تا شهر رى در غالب این قرارداد انجام
گردید. طول مسیر حدود سه کیلومتر و داراى یک تقاطع غیر همسطح در انتهاى مسیر(شهر
رى) مى باشد.

اقدامات صورت گرفته:
1) بازدید از طول مسیر و تهیه عکس و فیلم جهت گزارش
2) مکاتبات جهت در اختیار گرفتن طرح تفصیلى محدوده پروژه
3) بررسى و مقایسه مطالبات کارفرما با طرح تفصیلى موجود
1/ 4) طراحى و ترسیم چند واریانت بر روى نقشه هاى با مقیاس 2000
5) انجام مطالعات ترافیکى و مطابقت با مطالعات انجام شده توسط سازمان حملو نقل ( ترافیک)
6) بررسى وجود کانال سرخه حصار در طول مسیر
7) ارائه گزارش فاز یک با چند واریانت
8) اخذ تصویب یکى از واریانت ها با تقاطع شیپورى با چپگرد در انتهاى مسیر و اتمام مطالعات

  • بالست ابنیه