مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

دارای پایه 1 حقوقی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (موضوع تبصره 4 ماده 11 آئین نامه اجرایی)

نویسندگان

۱ مطلب با موضوع «بافت فرسوده منطقه 16 تهران» ثبت شده است

۲۳
تیر

شرح تفصیلى پروژه:
مطالعات و طراحى ساختمان هایى واقع در بافت فرسوده منطقه 16 تهران توسط شرکت
توسعه متوازن ایرانیان به این مشاور واگذار گردید که قریب به 50 پروژه به سر انجام
رسیده است.

شرح اقدامات صورت گرفته:
1) انجام برداشت هاى اولیه از محل پروژه
2) ارائه چند طرح اولیه معمارى به کارفرما
3) طراحى فاز 1 معمارى، سازه و تأسیسات مکانیکى و برقى
4) طراحى فاز 2 معمارى، سازه و تأسیسات مکانیکى و برقى
5)طراحى نما، طراحى داخلى و طراحى محوطه پروژه

  • بالست ابنیه